Podmienky a pravidlá

Tieto podmienky (ďalej len "podmienky") upravujú vaše (ďalej len "vy" alebo "vaše") používanie webovej stránky www.naturecan.sk (ďalej len "webová stránka") a váš vzťah s:

(i) Naturecan Ltd. so sídlom Naturecan Ltd. Bank Chambers, Stockport, SK1 1AR.

("my", "nás", "naše" alebo "nás"). Pozorne si ich prečítajte, pretože majú vplyv na vaše práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepristupujte na webové sídlo ani ho nepoužívajte. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás.

1. Dohoda

Používaním webovej lokality súhlasíte s týmito podmienkami.

2. Zmeny a doplnenia

Vyhradzujeme si právo:

z času na čas aktualizovať tieto Podmienky, pričom všetky zmeny vám budú oznámené prostredníctvom príslušného oznámenia na Webovom sídle.

Je vašou povinnosťou skontrolovať tieto zmeny.

Zmeny sa budú vzťahovať na vaše používanie webovej lokality po tom, ako sme to oznámili. Ak si neželáte prijať nové podmienky, nemali by ste pokračovať v používaní webovej lokality.

Ak budete pokračovať v používaní webovej lokality po dátume, kedy zmena nadobudne účinnosť, vaše používanie webovej lokality znamená, že súhlasíte s tým, aby ste boli viazaní novými podmienkami a dočasne alebo trvalo upravili alebo stiahli túto webovú lokalitu a materiál na nej obsiahnutý (alebo jeho časť) bez toho, aby sme vás o tom informovali, a potvrdzujete, že vám nebudeme zodpovedať za akúkoľvek úpravu alebo stiahnutie webovej lokality alebo jej obsahu.

3. Registrácia

Ručíte za to, že:

Výrobky zakúpené na tejto stránke sú určené len na súkromné použitie a použitie v domácnosti a nie sú určené na ďalší predaj. Akékoľvek zmeny osobných údajov nám bezodkladne oznámite e-mailom na adresu nášho zákazníckeho servisu:

Support@naturecan.com

4. Zásady ochrany osobných údajov

So všetkými vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať ako s dôvernými a budeme ich používať len v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Pri nákupe na tejto stránke vás požiadame o zadanie osobných údajov, ktoré vás identifikujú, ako je vaše meno, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kreditná karta alebo iné platobné údaje. Potvrdzujeme, že tieto informácie budeme uchovávať v súlade s našou registráciou na Úrade komisára pre údaje.

5. Ochrana vašej bezpečnosti

Aby sme zabezpečili, že vaša kreditná alebo debetná karta nebude použitá bez vášho súhlasu, overíme meno, adresu a ďalšie osobné údaje, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, v príslušných databázach tretích strán.

Riziko internetových podvodov berieme veľmi vážne. Vzhľadom na nárast počtu podvodných transakcií s kreditnými kartami vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme všetky objednávky dôkladne skontrolovali na základe už poskytnutých informácií. Je možné, že vás budeme kontaktovať kvôli ďalším bezpečnostným kontrolám, a preto vás žiadame o spoluprácu, aby sme ich mohli vykonať. Nebudeme tolerovať podvodné transakcie a tieto transakcie budú nahlásené príslušným orgánom.

Prijatím týchto podmienok súhlasíte s takýmito kontrolami.

Pri vykonávaní týchto kontrol môžu byť vami poskytnuté osobné údaje poskytnuté registrovanej úverovej referenčnej agentúre, ktorá si môže tieto informácie zaznamenať. Môžete si byť istí, že ide len o potvrdenie vašej totožnosti, že sa nevykonáva žiadna kontrola úverovej bonity a že váš úverový rating nebude ovplyvnený. So všetkými poskytnutými informáciami sa bude zaobchádzať bezpečne a prísne v súlade so zákonom o ochrane údajov z roku 1998.

6. Dodržiavanie predpisov

Webovú stránku možno používať len na zákonné účely a zákonným spôsobom. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné zákony, štatúty a predpisy týkajúce sa tejto stránky a jej používania. Súhlasíte s tým, že nebudete nahrávať ani prenášať prostredníctvom stránky:

Akékoľvek počítačové vírusy alebo čokoľvek, čo má za cieľ narušiť, narušiť alebo prerušiť normálnu prevádzku počítača, a akýkoľvek materiál, ktorý je hanlivý, urážlivý alebo obscénny.

7. Kompenzácia

Súhlasíte s tým, že nás v plnej miere odškodníte a budete nás, našich vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov a dodávateľov na požiadanie okamžite chrániť pred všetkými nárokmi, škodami, nákladmi a výdavkami vrátane primeraných poplatkov za právne služby, ktoré vzniknú v dôsledku akéhokoľvek porušenia týchto podmienok z vašej strany alebo akýchkoľvek iných záväzkov vyplývajúcich z vášho používania tejto webovej lokality alebo z prístupu akejkoľvek inej osoby na túto webovú lokalitu s použitím vašich osobných údajov.

8. Odkazy tretích strán

Na pohodlie našich zákazníkov môžu tieto stránky obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo materiály, ktoré sú mimo našej kontroly. Pre vašu informáciu, nie sme zodpovední za takéto stránky alebo materiál, ani ich nekontrolujeme či neschvaľujeme. Nenesieme priamu ani nepriamu zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov alebo obsah takýchto stránok, ani za žiadne škody, straty alebo zranenia spôsobené alebo údajne spôsobené v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na takúto reklamu, obsah, produkty, materiály alebo služby dostupné na takýchto externých stránkach alebo zdrojoch.

9. Objednávky

Všetky objednávky podliehajú prijatiu a dostupnosti. Ak objednaný tovar nie je k dispozícii, budete o tom informovaní e-mailom (alebo iným spôsobom, ak ste neuviedli e-mailovú adresu) a budete mať možnosť počkať, kým bude tovar dostupný na sklade, alebo zrušiť svoju objednávku.

Všetky vaše objednávky sa budú považovať za ponuku na nákup tovaru alebo služieb od nás a my máme právo takéto ponuky kedykoľvek odmietnuť. Beriete na vedomie, že akékoľvek automatické potvrdenie vašej objednávky, ktoré od nás môžete dostať, neznamená, že prijímame vašu ponuku na nákup tovaru alebo služieb inzerovaných na webovej stránke. Zmluva medzi vami a nami vznikne, keď (i) vám z účtu stiahneme peniaze kreditnou, debetnou kartou alebo prostredníctvom služby PayPal alebo (ii) vám bude odoslaný tovar alebo aktivované služby, podľa toho, čo nastane neskôr.

V rámci našich možností vynaložíme všetku primeranú starostlivosť na to, aby sme vaše údaje o objednávke a platbe udržali v bezpečí, ale ak nedôjde k nedbanlivosti z našej strany, nemôžeme byť zodpovední za žiadnu stratu, ktorú môžete utrpieť, ak tretia strana získa neoprávnený prístup k údajom, ktoré ste poskytli pri prístupe na webovú lokalitu alebo pri objednávaní z nej.

Výrobky predávané na webovej lokalite nie sú určené na ďalší predaj alebo distribúciu. Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávky a/alebo pozastaviť účty, ak sa domnievame, že produkty sú objednané v rozpore s týmto ustanovením.

Preberáte riziko za výrobky po ich doručení na dodaciu adresu, ktorú ste uviedli pri objednávaní výrobkov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak uvediete nesprávnu dodaciu adresu alebo ak si nemôžete vyzdvihnúť výrobky na vami určenej dodacej adrese.

10. Práva na zrušenie

Ak ste si tovar alebo služby zakúpili ako spotrebiteľ (t. j. na súkromné použitie a nie na profesionálne použitie), upozorňujeme vás, že máte právo odstúpiť od akejkoľvek zmluvy uzavretej s nami do 14 dní odo dňa, keď ste tovar fyzicky prevzali.

Ak si želáte zrušiť zmluvu podľa tohto ustanovenia, pozrite si naše Zásady vrátenia tovaru.

11. Ceny a platby

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH (ak sa uplatňuje) a sú správne pri vstupe. Vyhradzujeme si však právo kedykoľvek zmeniť ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

Objednávky s doručovacou adresou mimo Spojeného kráľovstva môžu podliehať dovozným clám a daniam (vrátane DPH), ktoré sa vyberajú pri doručení zásielky do cieľovej krajiny. Všetky takéto dodatočné poplatky znášate vy. Mali by ste si uvedomiť, že colné politiky a postupy sa v jednotlivých krajinách značne líšia. Odporúčame vám, aby ste sa informovali na miestnom colnom úrade.

Upozorňujeme, že pri preprave tovaru mimo Spojeného kráľovstva môžu cezhraničné zásielky podliehať otvoreniu a kontrole colných orgánov. V prípade všetkého tovaru zasielaného na adresu mimo Spojeného kráľovstva sa považujete za dovozcu tovaru, a preto musíte dodržiavať všetky zákony a predpisy krajiny, do ktorej sa tovar doručuje.

Platbu môžete uskutočniť akoukoľvek kreditnou alebo debetnou kartou alebo prostredníctvom účtu PayPal. Platba bude z vášho účtu odpísaná a zúčtovaná pred odoslaním tovaru alebo poskytnutím služby. Ak sa má platba uskutočniť kreditnou kartou, pred registráciou sa hodnota karty vo výške 0,01 GBP zadrží, kým vydavateľ karty platbu nepotvrdí.

V nepravdepodobnom prípade, že cena uvedená na platobnej stránke je nesprávna a my to zistíme pred prijatím vašej objednávky v súlade s odsekom 9, nie sme povinní vám naše výrobky predať za uvedenú cenu. Vždy sa snažíme zabezpečiť, aby boli ceny výrobkov uvedené na našich webových stránkach presné, ale niekedy sa môžu vyskytnúť skutočné chyby. Ak zistíme chybu v cene tovaru, ktorý ste si objednali, budeme vás čo najskôr informovať a dáme vám možnosť potvrdiť vašu objednávku za správnu cenu alebo ju zrušiť. Ak zrušíte svoju objednávku a tovar ste už zaplatili, bude vám vrátená celá suma.

Potvrdzujete, že kreditná alebo debetná karta alebo účet PayPal, ktorý používate, je váš. Všetci držitelia kreditných/debetných kariet podliehajú kontrole platnosti a autorizácii zo strany vydavateľa karty. Ak nám vydavateľ platobnej karty z akéhokoľvek dôvodu odmietne alebo neautorizuje platbu, nenesieme voči vám zodpovednosť za oneskorenie alebo nedodanie.

Ak sa platba kreditnou alebo debetnou kartou z akéhokoľvek dôvodu neuskutoční úspešne, vyhradzujeme si právo zopakovať proces platby. Pred každým prehodnotením platby vás budeme informovať o jej spracovaní aspoň 48 hodín vopred, a to zaslaním e-mailu na adresu, ktorú ste nám poskytli. Ak nechcete, aby sme sa pokúsili platbu spracovať znova, musíte objednávku zrušiť do 48 hodín od odoslania tohto e-mailu.

Pri každej objednávke môžete použiť len jeden zľavový kód. Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť všetky objednávky, pri ktorých do košíka pridáte viac ako jeden zľavový kód.

Zľavové kódy vám umožňujeme používať výlučne v súlade s podmienkami, za ktorých boli vydané, ktoré môžu okrem iného zahŕňať podmienky týkajúce sa oprávnenosti na použitie a maximálnej hodnoty objednávky.

Pred zadaním objednávky sa oboznámte s týmito podmienkami, vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť objednávky, ktoré nie sú v súlade s týmito podmienkami, a to aj v prípade, že bola vaša kreditná alebo debetná karta zaťažená. V prípade rozporu medzi podmienkami zľavových kódov a týmito podmienkami sa uplatňujú podmienky zľavového kódu. Kópiu podmienok zľavového kódu môžete získať poštou alebo zavolaním na náš zákaznícky servis.

12. Oprávnenosť na trhu

Aby ste mohli nakupovať produkty na tejto webovej stránke a legálne uzatvárať zmluvy na tejto webovej stránke podľa anglického práva, musíte:

Ponukou na nákup tovaru a služieb vyhlasujete, že ste starší ako 18 rokov, a povoľujete nám prenos informácií (vrátane aktualizovaných informácií) na získanie informácií od tretích strán, okrem iného vrátane čísel debetných alebo kreditných kariet alebo úverových správ na overenie vašej totožnosti, overenie kreditnej karty, získanie počiatočnej autorizácie kreditnej karty a autorizáciu jednotlivých nákupných transakcií.

13. Duševné vlastníctvo

Obsah stránky je chránený autorskými právami, ochrannými známkami, databázami a inými právami duševného vlastníctva a vy beriete na vedomie, že materiál a obsah, ktorý je súčasťou stránky, je náš alebo našich poskytovateľov licencií.

Obsah stránky môžete načítať a prezerať na obrazovke počítača, ukladať takýto obsah v elektronickej forme na disk (nie však na server alebo iné úložné zariadenie pripojené k sieti) alebo vytlačiť kópiu takéhoto obsahu na vlastné osobné, nekomerčné použitie za predpokladu, že zachováte všetky práva duševného vlastníctva a vlastnícke práva. Materiály alebo obsah na tejto stránke nesmiete reprodukovať, upravovať, kopírovať, distribuovať ani používať na komerčné účely.

14. Obmedzenie zodpovednosti

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie Podmienok, žiadne z týchto Podmienok:

Stránka sa poskytuje v stave, v akom je, a v stave, v akom je k dispozícii, bez akéhokoľvek vyhlásenia alebo potvrdenia a neposkytujeme žiadne záruky, výslovné ani implicitné, v súvislosti s ňou a jej používaním. Beriete na vedomie, že nemôžeme zaručiť a nemôžeme byť zodpovední za bezpečnosť alebo súkromie stránky a akýchkoľvek vami poskytnutých informácií. Musíte prevziať riziko spojené s používaním internetu.

Aj keď sa budeme snažiť zabezpečiť, aby bol materiál obsiahnutý na webovej lokalite správny, spoľahlivý a kvalitný, nemôžeme prevziať zodpovednosť, ak tomu tak nie je. Nenesieme zodpovednosť za žiadne chyby alebo opomenutia, ani za výsledky získané pri používaní týchto informácií, ani za žiadne technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní webovej lokality. Ak si budeme vedomí akýchkoľvek nepresností v materiáloch na stránke, budeme sa snažiť ich čo najskôr opraviť.

Odmietame najmä akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s nasledujúcimi skutočnosťami:

V rozsahu povolenom platnými zákonmi súhlasíte s tým, že vám ani žiadnej tretej strane nebudeme zodpovedať za žiadne následné alebo náhodné škody (oba pojmy zahŕňajú bez obmedzenia čistú ekonomickú stratu, stratu zisku, stratu podnikania, stratu očakávaných úspor, plytvanie výdavkami, stratu súkromia a stratu údajov) alebo akékoľvek iné nepriame, osobitné alebo sankčné škody vyplývajúce z tejto stránky alebo súvisiace s ňou.

15. Odškodnenie

Ak sa niektorá časť Podmienok považuje za nezákonnú, neplatnú alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľnú, potom sa toto ustanovenie považuje za oddeliteľné od týchto Podmienok a nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Podmienok.

16. Výnimka

Žiadne vzdanie sa práva z našej strany sa nebude považovať za vzdanie sa práva na akýkoľvek postup alebo postupné porušenie akéhokoľvek ustanovenia.

17. Úplná dohoda

Tieto podmienky tvoria úplný základ akejkoľvek dohody uzavretej medzi vami a nami.

18. Právo a súdna právomoc

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Anglicka a Walesu a všetky spory budú rozhodovať len anglické súdy.

19. Recenzie

Ak odošlete recenziu, udeľujete nám nevýhradné, bezplatné, trvalé, neodvolateľné a plne sublicencovateľné právo používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, publikovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, distribuovať a zobrazovať takýto obsah na celom svete v akomkoľvek médiu.

Spoločnosti Naturecan.com a jej poskytovateľom licencie udeľujete právo používať meno, ktoré ste odoslali spolu s takýmto obsahom, ak sa tak rozhodnú.

Súhlasíte s tým, že sa vzdávate svojho práva byť identifikovaný ako autor takéhoto obsahu a práva namietať proti znevažujúcemu zaobchádzaniu s takýmto obsahom.

Súhlasíte s tým, že na žiadosť spoločnosti naturecan.com vykonáte všetky ďalšie úkony potrebné na zdokonalenie vyššie uvedených práv udelených spoločnosti naturecan.com, vrátane vykonania úkonov a dokumentov.

Vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo inak kontrolujete všetky práva na obsah, ktorý zverejníte, ku dňu odoslania obsahu alebo materiálu na stránku naturecan.com.

20. Súťaže

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky z času na čas upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto pravidlá sa považujú za platné pre každú súťaž, pokiaľ nie je v osobitných pokynoch súťaže uvedené inak.

Účasťou v súťaži sa predpokladá, že účastníci si prečítali tieto podmienky, porozumeli im a sú nimi viazaní. Všetky naše rozhodnutia budú konečné a záväzné a nebude sa s nimi viesť korešpondencia.

Do súťaže sa nemôže zapojiť osoba, ktorá je zamestnancom alebo rodinným príslušníkom zamestnanca spoločnosti Naturecan Ltd. alebo akoukoľvek inou osobou priamo zapojenou do organizácie konkrétnej súťaže.

Všetci účastníci musia byť starší ako 18 rokov, pokiaľ nie je stanovená alebo naznačená iná veková hranica. Účastníci mladší ako 18 rokov musia získať predchádzajúci súhlas svojho rodiča alebo opatrovníka.

Všetky prihlášky musia byť doručené do dátumu uzávierky uvedeného v oznámení o výberovom konaní. Žiadosti sa zaregistrujú po ich predložení. Nezodpovedáme za žiadosti, ktoré sú nesprávne, stratené z technických alebo iných dôvodov alebo doručené po termíne.

Vyhradzujeme si absolútne právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť všetky príspevky do akejkoľvek súťaže, o ktorých sa domnievame, že na účasť v nej použili nevhodné technické prostriedky a že sú podvodné.

Účastníci sú zodpovední za svoje vlastné náklady na prístup do počítačových sietí.

Nenesieme zodpovednosť za: (i) akékoľvek nedodržanie týchto podmienok zo strany víťaza alebo ktoréhokoľvek účastníka. (ii) akékoľvek prerušenie, oneskorenie alebo nesprávne nasmerovanie vstupov; alebo (iii) akékoľvek zlyhanie servera, systému alebo siete, porucha alebo sťažený prístup.

Ak nie je uvedené inak, organizátorom všetkých súťaží, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky, sme my

.

20.1 Ceny

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je inzerovaná cena k dispozícii, vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia nahradiť ju podobnou cenou rovnakej alebo vyššej hodnoty.

Každá domácnosť získa len jednu cenu.

K ponúkaným cenám sa neposkytujú žiadne peňažné ani iné alternatívy a ceny sú neprenosné.

20.2 Zverejnenie

Meno výhercu sa vyberie náhodným žrebovaním po uzávierke zo všetkých prijatých platných príspevkov.

Výherca bude informovaný do 28 dní od potvrdenia výhry.

Na doručenie všetkých cien si vyhraďte 28 dní.

Ak si výherca súťaže nemôže z akéhokoľvek dôvodu prevziať výhru alebo ak ho nemožno po primeranom úsilí informovať, môžeme s výhrou naložiť podľa vlastného uváženia bez toho, aby sme výhercovi za túto skutočnosť niesli akúkoľvek zodpovednosť.

V každej súťaži bude udelená len jedna cena na jednu prihlášku/e-mailovú adresu. Mená výhercov budú k dispozícii na požiadanie.

Mená výhercov môžu byť zverejnené na našej webovej lokalite a/alebo na Facebooku, Twitteri alebo iných sociálnych sieťach.

20.3 Nárok na výhry

Súťažné ceny/vstupenky môžu byť obmedzené na určité obdobia roka a ak nie je uvedené inak, všetky ceny musia byť doručené do šiestich mesiacov od dátumu žrebovania.

V prípade, že ceny udeľuje tretia strana, výherca musí všetky príslušné rezervácie alebo iné formality vybaviť priamo u týchto poskytovateľov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za konanie/poruchy iných osôb alebo spoločností.

21. Ponuky / zľavy

Zľava na stránky / vybraný tovar

Zľava sa vzťahuje na košík, okrem darčekov a iných propagačných predmetov. Maximálna cena zľavy a percentuálny podiel sa líšia v závislosti od ponuky.

Viacúrovňové zľavy

Zľava platí po splnení podmienok ponuky. Maximálna cena zľavy a percentuálny podiel sa líšia v závislosti od ponuky.

Zníženie zliav

Diskontná sadzba sa bude v priebehu času pravidelne znižovať, ako je uvedené. Maximálna cena zľavy a percentuálny podiel sa líšia v závislosti od ponuky.

Predchádzajúce / aktuálne ceny

Zľava sa automaticky uplatní na produkty uvedené na stránkach produktu. V niektorých prípadoch sa môžu minulé/aktuálne ceny kombinovať s propagačným kódom, čo však závisí od propagačnej akcie.

Darčeky

Darčeky sa automaticky pridajú do košíka, keď sú splnené požiadavky na propagáciu. V niektorých prípadoch sa darčeky musia do košíka pridať ručne, keď sa poskytnú ďalšie informácie.

Doručenie zdarma

Pri objednávke sa na konkrétnu krajinu uplatní zľava na poštovné. Preprava do iných krajín môže byť spoplatnená. "Bezplatné doručenie do Spojeného kráľovstva" sa vzťahuje len na pevninu a nezahŕňa Severné Írsko.

Viacnásobné nákupy

Zľava sa vzťahuje na najlacnejšiu položku v košíku, ktorá spĺňa podmienky akcie.

Výnimky

Na darčekové poukážky a iné špeciálne deklarované položky sa zľava nevzťahuje. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť zoznam oslobodených položiek. V jednom košíku možno uplatniť len jeden zľavový kód.